سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۶۲ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

113,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

113,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

آپارتمان ۴۸ متری در اندیشه فاز۱

اندیشه

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 48 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب 48 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متریدر اندیشه فاز ۱

اندیشه

36,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

36,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری در انیشه فاز ۱

اندیشه

36,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

36,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۴۰ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 40 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب 40 متر مربع

واحد ۵۶ متری دو نبش اندیشه

فاز یک اندیشه

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 56 متر مربع
170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 56 متر مربع

آپارتمان ۶۱ متری در اندیشه فاز ۱

اندیشه

235,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 61 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

235,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

۵۷مترفازیک اندیشه

فازیک اندیشه

139,400,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع
139,400,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری در فاز ۱

اندیشه

41,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

41,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

95,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

95,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۵۲ متری نوساز در اندیشه

شهر جدید اندیشه

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 52 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب 52 متر مربع

آپارتمان ۴۴ متری

اندیشه

171,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 44 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

171,000,000 تومان
1 اتاق خواب 44 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7